Mag een gemeente het recht op bijstand aan een dak – en thuisloze intrekken vanwege verblijf buiten de gemeente?

Gemeente Amsterdam door de voorzieningenrechter Amsterdam tot de orde geroepen!

Het recht op bijstand van overheidswege betreft een grondrecht dat is opgenomen in artikel 20 lid 3 van de Grondwet. Desalniettemin zijn er nogal wat bijstandsgerechtigden  die het niet lukt om het recht op bijstand geldend te maken. Voor de meest kwetsbaren, de dak- en thuisloze, is de problematiek bijzonder schrijnend omdat zij ook nog eens worden geconfronteerd met uitsluitingen als gevolg van inschrijfproblemen in de Basisregistratie personen (BRP).

Wat was in deze zaak het geval?

Mevrouw x is een ras Amsterdamse. Nadat zij haar woning In Amsterdam door omstandigheden was kwijtgeraakt, werd haar bijstandsuitkering door de gemeente omgezet in een zogeheten “daklozenuitkering”.  Via de gemeente verkreeg zij tevens een briefadres waarop zij werd ingeschreven in de BRP. Zij leeft sindsdien op meerdere adressen, afhankelijk van waar zij terecht kan. Op enig moment verzocht een medewerker van de gemeente haar om aan te geven op welke adressen zij verblijft . Zij verstrekte de gemeente informatie hierover. Uit deze informatie bleek dat mevrouw  het merendeel van de tijd buiten Amsterdam verbleef, te weten in de gemeenten: Zaandam, Purmerend en Zwanenburg. Zij werd vervolgens verwezen naar een andere centrumgemeente: Zaanstad om opnieuw een uitkering aan te vragen en haar recht op uitkering werd door de gemeente Amsterdam ingetrokken.

Omdat tussen partijen niet in geschil was dat mevrouw recht had op bijstand, maar slechts of mevrouw recht had op bijstand in de gemeente Amsterdam, heeft de rechter bij uitspraak van 28 augustus 2018 het besluit van burgemeester en wethouders van Amsterdam geschorst en de gemeente Amsterdam opgedragen om de betaling van de bijstandsuitkering voort te zetten. Volgens de voorzieningenrechter is het maar zeer de vraag of een centrumgemeente gerechtigd is een bijstandsuitkering in te trekken om de reden dat een bijstandsgerechtigde vooral op adressen buiten de centrumgemeente verblijft.

Deze uitspraak is een belangrijke tik op de vingers van de gemeente en ook een waarschuwing aan andere centrumgemeenten. Hopelijk trekken de gemeenten hier lering uit. Het recht op bijstand is een grondrecht en voorkomen dient te worden dat gemeenten bijstandsgerechtigden met een adresprobleem van het kastje naar de muur sturen, omdat de ene gemeente vindt dat een andere gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze wettelijke regeling.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan wel in een soortgelijke situatie bevinden en juridische bijstand wensen, dan kunt u contact opnemen met dhr. mr. Denis de Ploeg.

 

Belediging en bedreiging

Belediging en bedreiging

politie
Onlangs stond ik een cliënt bij die ervan werd beschuldigd dat hij een buitengewoon opsporingsambtenaar had beledigd en bedreigd. Omdat het niet de eerste keer was dat hij voor een dergelijk akkefietje bij de Politierechter moest komen, dreigde er meerdere weken gevangenisstraf.
Tijdens het gesprek dat ik met hem had ter voorbereiding van de zitting bleek dat hij de belediging ruiterlijk toegaf. Met zijn dronkenkop had hij de toezichthouder die hem wilde aanhouden inderdaad de woorden toegevoegd: “Je bent een lul, een kaffer. Jij bent een kankerlul, tyfuslijer, kankermongool, kutmarokaan. Rot op naar je eigen land, stinkerd”, althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking, zoals dat dan zo mooi geformuleerd staat op een tenlastelegging.

De bedreiging waarvan hij ook beschuldigd werd zou eruit hebben bestaan dat hij ook nog eens tegen de toezichthouder had gezegd: “Als ik een knuppel had, had ik je kop eraf geslagen”. De officier van justitie eiste voor het geheel 3 weken gevangenisstraf.

Ik heb de politierechter voorgehouden dat door de zin te beginnen met ‘Als ik een knuppel had’ het duidelijk was dat de verdachte geen knuppel had, en de toezichthouder zich dus ook niet bedreigd hoefde te voelen. De Hoge Raad vond immers dat een andere verdachte die tegen twee agenten had geroepen: “die kankerwouten, die teringlijers moeten ze allemaal afmaken” in zulke algemene bewoordingen had gesproken dat er geen redelijke vrees kon ontstaan dat zij het leven zouden kunnen verliezen.

De Politierechter heeft mijn betoog gevolgd omdat in de concrete situatie het duidelijk was dat de verdachte geen knuppel had en daaraan ook niet snel of makkelijk kon komen. Derhalve was er geen redelijke vrees dat de kop van de toezichthouder eraf zou worden geslagen.

Vanwege de vrijspraak voor de bedreiging bleef alleen de belediging over en kon worden volstaan met een taakstraf van 60 uur. Zowel de verdachte als de officier, en ondergetekende, konden zich hierin vinden.

 

Vergoeding advocaatkosten bij ontslag met vaststellingsovereenkomst: Even opletten!

Vergoeding advocaatkosten bij ontslag met vaststellingsovereenkomst: Even opletten!

rechtbank

Bij veel ontslagen, waarbij werkgever en werknemer het eens zijn over het feit, dat aan het dienstverband een einde moet komen (bijvoorbeeld wegens een verregaand meningsverschil of reorganisatie), besluiten werkgever en werknemer met ‘wederzijds goedvinden’ uit elkaar te gaan. Om ervoor te zorgen dat dit ontslag netjes wordt geregeld, wordt een zogenaamde vaststellingsovereenkomst gebruikt. Meestal stelt de werkgever, of zijn advocaat, deze overeenkomst op. De belangrijkste zaken die in zo’n overeenkomst zijn opgenomen zijn de overwegingen die tot het ontslag hebben geleid (dit is heel belangrijk vanwege een eventuele aanspraak op een WW-uitkering!), de ontslagdatum, een eventuele beëindigingsvergoeding aan de werknemer, de afrekening van de openstaande vakantie dagen en of de werknemer is vrijgesteld. In veel gevallen worden er nog meer dingen geregeld. Een daarvan betreft de eventuele kosten die een werknemer maakt om zich juridisch te laten bijstaan bij de beslissing om al of niet akkoord te gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden.

Dit juridisch advies, door een professionele arbeidsjurist of advocaat gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht is niet alleen van belang voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Deze moet er immers zeker van zijn dat de werknemer een eventueel bereikt akkoord volledig begrijpt en er later niet (bijvoorbeeld wegens dwaling) op terug kan komen. Daarom wordt er vaak in zo’n vaststellingsovereenkomst opgenomen dat de werkgever de kosten voor een advocaat (tot een bepaald maximum, vaak € 750 – € 1.000) voor zijn rekening neemt. Hierbij moet je als werknemer op twee dingen letten!

Ten eerste is het zo dat deze vergoeding is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst zelf en dus alleen wordt betaald als er daadwerkelijk wordt beëindigd met wederzijds goedvinden. Dus als de advocaat (of arbeidsrechtjurist) adviseert om niet te tekenen, bijvoorbeeld omdat de werknemer arbeidsongeschikt is, dan bestaat er geen verplichting voor de werkgever om de voorgestelde vergoeding te betalen! Het is dus zaak om ofwel met de werkgever af te spreken, dat de vergoeding ook wordt betaald als er geen akkoord komt, ofwel om met de advocaat goede afspraken te maken over het tarief in geval er geen beëindiging van het dienstverband wordt overeengekomen.

Sinds kort is er nog een tweede punt waarop gelet moet worden. Vaak staat in de betreffende bepaling in de vaststellingsovereenkomst over de vergoeding van de kosten van het juridisch advies, dat de advocaat een op naam van de werkgever opgestelde factuur bij de werkgever kan indienen. De werkgever kan daarmee deze kosten als bedrijfskosten declareren en vaak de berekende BTW terugvragen. Recentelijk heeft het Hof van Discipline[1] (voor de advocatuur) echter beslist dat deze werkwijze, kort gezegd, niet door de beugel kan, omdat hiermee een fictieve rechtsverhouding tussen de advocaat (van de werknemer) en de werkgever wordt gecreëerd.

De factuur zal dus moeten worden gesteld op naam van de werknemer en de werknemer zal met de werkgever moeten afspreken dat hij deze factuur vergoed krijgt van de werkgever of – als de factuur toch naar de werkgever gaat – zal in de declaratie moeten worden opgenomen dat er geen opdrachtrelatie tussen werkgever en advocaat heeft bestaan en de diensten dus ook niet aan de werkgever zijn verleend.

Hiermee is de kous echter nog niet af. De fiscus zal gewoonlijk accepteren dat betaling van de advocaatkosten aan of ten behoeve van de werknemer onbelast mag plaatsvinden. Dit kan anders liggen wanneer de werkgever gebruik maakt van de zogenaamde werkkostenregeling[2]. Dan kan onder omstandigheden de fiscus betaling van de advocaatkosten beschouwen als inkomen, waarvoor loonheffing moet worden afgedragen.

Vanwege de juridische consequenties is het dus aan te bevelen om je bij een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden altijd door een arbeidsjurist of arbeidsadvocaat te laten adviseren over een beëindigingsovereenkomst. Hierboven heb ik aangegeven dat er ook nog eens goed gelet moet worden op de eventueel aanwezige regeling van de betaling van de kosten van de advocaat voor dit advies.

Hebt u hierover nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen…

[1] Hof van Discipline, 2 december 2013, zaak 6712.

[2] Zie bijvoorbeeld: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidie/werkkostenregeling

 

Advocatenkantoor Amsterdam

In verband met voorzorgsmaatregelen
omtrent het corona-virus vinden de
inloopspreekuren op donderdagen
uitsluitend telefonisch plaats. U kunt
tussen 16:00 & 18:00 uur voor gratis
juridisch advies bellen naar ons
kantoornummer: 020- 520 5100.
In verband met voorzorgsmaatregelen
omtrent het corona-virus vinden de
inloopspreekuren op donderdagen
uitsluitend telefonisch plaats. U kunt
tussen 16:00 & 18:00 uur voor gratis
juridisch advies bellen naar ons
kantoornummer: 020- 520 5100.

(VERDERE) MAATREGELEN WEGENS HET CORONAVIRUS)

Om bij te dragen aan voorkoming van verdere verspreiding van het virus, worden cliëntcontacten zoveel mogelijk beperkt. Dat betekent voor u dat alleen een afspraak kan worden gemaakt als het echt niet anders kan. Wij zullen proberen om vragen en conflicten zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail  af te handelen. Ook vragen wij u om papieren die u wilt afgeven bij voorkeur per e-mail aan de betreffende advocaat toe te zenden onder vermelding van het dossiernummer. Mocht dit echt niet mogelijk zijn, dan kunnen de stukken per post worden toegestuurd. Blijf onze (linkedin)pagina in de gaten houden met eventuele nieuwe updates. Voor nu dank voor alle begrip.

Uw advocatenkantoor in Amsterdam

Laagdrempelig en betaalbaar. Een middelgroot kantoor, met toegewijde, ervaren advocaten die vrijwel alle specialisaties in huis hebben. Wekelijks op de donderdag vindt er een gratis inloopspreekuur plaats. Goed bereikbaar: op vijf minuten loopafstand van Amsterdam CS. Dat is Spuistraat 10 Advocaten in het kort.

Rechtshulp in Amsterdam

Spuistraat 10 Advocaten is een advocatenkantoor met een rijke Amsterdamse geschiedenis. Ooit begonnen als Bureau Rechtshulp en in 2006 overgegaan naar Spuistraat 10 advocaten, waar nu 12 advocaten werken. Deze zijn werkzaam op allerlei rechtsgebieden. Of het nu gaat om zaken als ontslag of een bijstandskwestie, ambtenarenrecht, strafrechtszaken, familierecht, vreemdelingenzaken, letselschade, huur- en woonrecht, onroerend goed, burenrecht of consumentenzaken, voor dit alles kunt u uitstekend terecht bij hét advocatenkantoor van Amsterdam: Spuistraat 10 Advocaten.

Advocatenkantoor in Amsterdam voor iedereen

Bij Spuistraat 10 Advocaten krijgt u snel inzicht in de aanpak van uw juridische probleem en ook in de kosten. De aanpak binnen ons advocatenkantoor kan uiteenlopen van het geven van advies of het voeren van een bezwaarschriftprocedure tot het namens u voeren van procedures bijvoorbeeld bij de rechtbank of gerechtshof.

Ook spoedzaken zijn in dit advocatenkantoor in Amsterdam in goede handen.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u rechtsbijstand nodig heeft, maar u kunt dit niet betalen, kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze bijdrage in de kosten wordt een toevoeging genoemd. Voor meer informatie over de gesubsidieerde rechtsbijstand klik hier.

Ons kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand. High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen de Raad voor Rechtsbijstand en rechtsbijstandverleners.

Recent nieuws

Hulp nodig?

Neem contact op met een van de advocaten die zijn genoemd op de website, of bel de centrale administratie (020-520 5100) die zal u snel door verwijzen naar de juiste advocaat.

Gratis inloopspreekuur

Zonder afspraak met een advocaat spreken kan ook: loop gerust binnen op het wekelijkse gratis inloopspreekuur op elke donderdag van 16.00-18.00 uur.
Lees meer.

Externe inloopspreekuur

 

De advocaten namens Spuistraat10 Advocaten houden ook buiten kantoor een gratis inloopspreekuur.

Zo wordt er elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur een gratis spreekuur op het MBO College te Amstelland gehouden.

Stel hier uw vraag

    Onze specialisaties

    ArbeidsrechtWsnp • Ambtenarenrecht • Strafrecht •  Huur- en woonrechtSociale zekerheidVerbintenissenrecht • Letselschade • Burenrecht • Personen- en familierecht • Participatiewet • Bouw- en vastgoedrecht
    Klik hier voor een overzicht van alle specialisaties van Spuistraat 10 Advocaten