Verborgen gebreken

Allereerst is het belangrijk te begrijpen wat verborgen gebreken zijn. Een verborgen gebrek is een gebrek of tekortkoming in het onroerend goed dat niet aan de koper is meegedeeld en dat niet door een redelijke inspectie kon worden ontdekt. Dit kunnen zaken zijn als een gebrekkige fundering, schimmel, asbestvervuiling, problemen met de elektrische bedrading of een lekkende douche. Verborgen gebreken kunnen ook betrekking hebben op moeilijkheden met bestemmingsplannen of andere juridische kwesties die niet aan de koper zijn meegedeeld en waar zij naar alle redelijkheid niet zelf van op de hoogte konden zijn ten tijde van de aankoop.

 

Informatieplicht verkoper ten aanzien van verborgen gebreken

Op grond van ons burgerlijk wetboek zijn verkopers wettelijk verplicht de koper op de hoogte te stellen van alle bekende gebreken aan het onroerend goed. Dit gebeurt meestal door een verklaring, oftewel een document waarin alle bekende problemen met het onroerend goed worden opgesomd. Maar zelfs met een dergelijke verklaring kunnen er gebreken zijn waarvan ofwel de verkoper zelf niet op de hoogte is, ofwel die hij niet bekend wil maken.

 

Mogelijkheden bij ontdekking verborgen gebreken

Als een koper een verborgen gebrek ontdekt na de aankoop van het onroerend goed, kan hij juridische stappen ondernemen tegen de verkoper. Een mogelijk rechtsmiddel voor een koper die verborgen gebreken ontdekt, is het eisen van schadevergoeding van de verkoper. Dit kan een vergoeding inhouden voor de kosten van het herstel van de verborgen gebreken, maar ook voor eventuele bijkomende schade die daardoor is veroorzaakt zoals waardeverlies van het onroerend goed of andere financiële nadelen.

Om schadevergoeding te kunnen eisen, zal de koper moeten aantonen dat de verkoper wist of had moeten weten dat de verborgen gebreken bestonden. Ook moet worden aangetoond dat de verkoper heeft nagelaten dit aan de koper mee te delen. Het inschakelen van een schade-expert om het gebrek te constateren en de (gevolg)schade te indexeren helpt hierbij. Vaak wil de eigen inboedelverzekeraar of de opstalverzekeraar hier wel bij helpen en dit zelfs financieren.

In sommige gevallen kan de koper ook om ontbinding van de verkoop vragen. Dit betekent dat de koper de rechtbank kan vragen de overeenkomst te ontbinden en de partijen te herstellen in de positie waarin zij zich bevonden voordat de verkoop plaatsvond. Dan wordt de aankoop dus ongedaan gemaakt. Om ontbinding te eisen moet de koper aantonen dat de verborgen gebreken van wezenlijk gewicht zijn, en dat hij het onroerende goed niet zou hebben gekocht als hij ervan op de hoogte was geweest.

Naast schadevergoeding en ontbinding kan de koper ook andere rechtsmiddelen aanwenden, zoals specifieke nakoming. Dit is een rechtsmiddel dat eist dat de verkoper specifieke acties onderneemt, zoals het herstellen van de verborgen gebreken. Dit om zijn verplichtingen op grond van de koopovereenkomst na te komen.

 

Maatregelen voor de aankoop

Er zijn verschillende stappen die kopers bij de aankoop van een woning kunnen nemen om zichzelf te beschermen tegen verborgen gebreken . Een van de belangrijkste acties is een grondige inspectie van het onroerende goed, voordat definitief een handtekening onder de koopovereenkomst wordt gezet. Dit kan inhouden dat een erkende bouwkundige of andere deskundige het object onderzoekt op mogelijke problemen.

Naast het uitvoeren van een inspectie, moeten kopers ook alle door de verkoper verstrekte informatie over het eigendom zorgvuldig bekijken. Het is belangrijk dat kopers begrijpen dat deze verklaringen geen volledige lijst zijn van alle mogelijke gebreken van het onroerend goed en dat zij niet alleen op dergelijke verklaring moeten vertrouwen om mogelijke problemen te identificeren.

Ten slotte kunnen kopers overwegen een titelverzekering af te sluiten om zich te beschermen tegen mogelijke gebreken in de eigendomstitel. Een titelverzekering kan dekking bieden voor diverse problemen, waaronder juridische ingewikkeldheden als niet-openbaar gemaakte pandrechten en bezwaringen. Ook kan een titelverzekering de financiële gevolgen van dat soort verborgen gebreken aan het onroerend goed helpen beperken.

 

Zekerheid en begeleiding

Als het gaat om de aankoop van onroerend goed, is verrast worden door verborgen gebreken het laatste wat u wilt. Bescherm uzelf en uw investering goed door het inschakelen van een vertrouwde en ervaren advocaat. Die kan u begeleiden door het aankoopproces. Met de juiste juridische vertegenwoordiging, kunt u met een gerust hart genieten van de aankoop.

Voor kopers die denken dat ze verborgen gebreken in hun reeds gekochte woning hebben ontdekt, is het altijd goed om een ervaren advocaat te raadplegen. Het gaat immers vaak om grote aankoopbedragen. Het zekere voor het onzekere nemen bespaart uiteindelijk veel hoofdpijn en onverwachte kosten.

 

Deel nieuwsbericht via social media: