Het CMR-verdrag

Veel regels over internationaal transport zijn geregeld in het CMR-verdrag. Deze regels gelden voor alle lidstaten van de Verenigde Naties (VN). Alle Europese landen zijn lid van de VN, en dus van het CMR-verdrag. Ook veel Aziatische landen zijn aangesloten. CMR staat voor ‘Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’. In het Nederlands: ‘Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg’. Voor de aansprakelijkheid bij transport is met name artikel 17 van het CMR belangrijk. Daar wordt geregeld in welke gevallen de vervoerder aansprakelijk is voor schade die onderweg ontstaat.

 

Het praktijkvoorbeeld

Een cliënt en een vervoerder hebben een leveringsovereenkomst gesloten die uit het volgende bestaat. Vervoerder heeft op 12 november 2020 een zending bestaande uit 26 pallets met in totaal 3.778 dozen druiven over de weg vervoerd van land van herkomst naar Amsterdam. Voor dit vervoer is een CMR-vrachtbrief afgegeven waarop plaats X als geadresseerde is vermeld en cliënt als ontvanger. Op de betreffende vervoersovereenkomst is het CMR-verdrag van toepassing.

De zending is op 18 november 2020 geleverd door de vervoerder. Bij aankomst van de zending bleek de vracht beschadigd te zijn. De onderzijde van de vracht was volledig in elkaar gezakt waardoor de druiven niet meer geschikt waren voor de verkoop. Op het moment van vertrek was er geen sprake van schade of ingezakte dozen.

Op het moment van levering is op de vrachtbrief genoteerd dat de goederen beschadigd zijn geleverd met een schade van € 5.500,-. Door cliënt is op de dag van de levering direct een expertisebureau ingeschakeld om de schade te beoordelen. Deze heeft de schade op locatie beoordeeld.

Cliënt heeft dezelfde dag aan vervoerder verzocht de schade van € 5.500,- te vergoeden. Dit omdat:
– de druiven op het moment van vertrek geen schade hadden,
– op dat moment goed waren gestapeld,
– de druiven beschadigd zijn geleverd, en
– het expertisebureau heeft geconstateerd dat de pallets waarschijnlijk door hard remmen zijn beschadigd.

Toch weigerde de vervoerder de schade te vergoeden. Op dat moment heeft cliënt ervoor gekozen om de betaling aan de vervoerder op te schorten en te verrekenen met het schadebedrag.

 

Het geschil

De vervoerder vordert betaling van de factuur ter hoogte van € 4.600,-. Cliënt heeft de betaling van de factuur opgeschort en verrekend met de schadevergoeding die zij van de vervoerder heeft gevorderd. Daartegen voert de vervoerder aan dat zij niet verantwoordelijk is voor de schade en niet is gehouden om de schade te vergoeden. Om die reden is de vervoerder van oordeel dat de schade niet kan worden verrekend met de factuur. Daarbij geeft de vervoerder als onderbouwing dat de verzender de goederen niet goed heeft ingeladen. De vervoerder heeft haar taak als transporteur volledig volbracht. Die heeft immers, conform afspraak, de goederen van A naar B gebracht.

 

Aansprakelijkheid op grond van CMR

Cliënt baseert haar vordering en de verrekening van de schade  op artikel 17 lid 1 van het CMR. Daaruit volgt namelijk dat de vervoerder aansprakelijk is voor de beschadiging van de zending druiven die is ontstaan tussen het ogenblik van inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van de aflevering daarvan. Niet in geschil is dat er sprake is van schade en de omvang van de schade is ook niet in geschil. Enkel in geschil is de vraag wie er aansprakelijk is voor de schade.

 

Conclusie en beslissing kantonrechter

De kantonrechter veroordeelt allereerst cliënt om aan de vervoerder het factuurbedrag van € 4.600,00 te betalen. Dit lijkt in eerste instantie ten nadele van cliënt. Echter, de rechter veroordeelt vervolgens de vervoerder om aan cliënt het schadebedrag van € 5.500,- te betalen – en bovendien te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag. Die rente wordt gerekend vanaf het moment van levering van de druiven tot de dag van volledige betaling. Een en ander wordt gebaseerd op de regels uit artikel 17 van het CMR-verdrag.

 

Mocht u als importeur of als vervoerder met een vergelijkbaar probleem te maken hebben, neem dan contact op met mr. Hasan Koç. Hij kan u adviseren of helpen de zaak voor de rechter tot een goed einde te brengen.

Deel nieuwsbericht via social media: