Sociaal zekerheidsrecht

Werd u een aanvraag om een uitkering geweigerd of werd de uitkering stopgezet, kreeg u een maatregel opgelegd of heeft u problemen met de studiefinanciering? Het sociaal verzekeringsrecht regelt de rechten en plichten van werknemers, werkgevers en zelfstandig ondernemers met betrekking tot ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Het sociaal voorzieningenrecht is voor iedereen die in Nederland woont of daarmee gelijk wordt gesteld en vanwege bepaalde omstandigheden recht heeft op een financiële tegemoetkoming van de overheid. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een bijstandsuitkering, kinderbijslag of studiefinanciering, voorzieningen voor (jong)gehandicapten, oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen, nabestaandenpensioenen of een oudedagsvoorziening (AOW).

Het rechtsgebied omvat een zeer uitgebreid stelsel van wetten en maatregelen.

Voor welke problemen?

De aanvraag

Het geven van advies en procederen door het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bij een afwijzing van een aanvraag, het uitblijven van een beslissing of discussie over de hoogte van de uitkering. Verder wordt ondersteuning verleend bij het afwijzen van aanvragen voor bijzondere bijstand aan mensen met een minimum inkomen die voor extra uitgaven komen te staan.

Intrekken van de uitkering

Het formuleren van een weerwoord door het indienen van een bezwaar- of beroepschrift wanneer de overheid vaststelt dat geen recht meer op een uitkering bestaat. Bijvoorbeeld door verandering van inkomen, samenwoning of het veranderen van de woonsituatie.

Opleggen maatregelen

Het opleggen van maatregelen zoals het korten op een uitkering indien niet wordt voldaan aan de sollicitatieplicht. Ook dan kunnen er goede juridische argumenten zijn om bezwaar te maken.

Studiefinanciering

Procederen over negatieve beslissingen van de Informatie Beheer Groep op het gebied van studiefinanciering, ov- studentenkaart en de tegemoetkoming schoolkosten. Maar ook het weigeren, intrekken of verlagen van de voorziening, waaronder wijziging van de studiefinanciering met terugwerkende kracht.

Onze aanpak!

Ervaring heeft geleerd dat vrijwel altijd sprake is van een, voor de cliënt, groot financieel belang. De aanpak van de advocaten van de sectie sociaal verzekerings- en voorzieningenrecht is dan ook zeer zorgvuldig. Het is bij deze sectie bijvoorbeeld gebruikelijk om in voorkomende gevallen zoveel mogelijk ook eigen dossieronderzoek te doen bij de Sociale Dienst om een scherp beeld te krijgen van uw situatie.

De advocaten vinden het vanzelfsprekend dat voor mensen met een bijstandsuitkering bekeken wordt in hoeverre gebruik gemaakt kan worden van de Regeling Bijzondere Bijstand om (een gedeelte van) de overblijvende kosten van de juridische ondersteuning te dekken.

Voor elke zaak geldt dat samen met u een reële beoordeling wordt gemaakt van de kans op succes van een voorgenomen aanpak. Kansloze zaken zullen daarbij niet worden aangenomen.