De Nederlandse overheid, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, consumenten en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mensenrechten en milieu. Internationaal is dat vastgelegd in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s).

Convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn een samenwerking tussen bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Ook in Nederland doen we wereldwijd zaken maar internationaal opererende bedrijven kunnen betrokken raken bij bijvoorbeeld kinderarbeid of schade aan het milieu.

In convenanten gaan bedrijven samen aan de slag om misstanden te voorkomen. Per sector worden convenanten afgesloten.  SER IMVO convenanten zijn een relatief nieuw juridisch instrument. Bedrijven die lid worden van een SER IMVO convenant beloven als het ware gepast zorgvuldig te handelen in de productie keten en kunnen dan worden aangesproken op hun gedrag via het klachtmechanisme. De SER IMVO convenanten hebben niet als doel om bedrijven hard te bestraffen maar om deze juist zacht te bewegen naar een gezonde onderneming waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staat.

Bedrijven kunnen worden aangesproken op basis van nationale normen (vastgelegd in het Convenant en kunnen aangesproken worden op iets wat één leverancier doet, die bovendien niet in Nederland gevestigd is. Alle regels van een convenant zijn gebaseerd op basis van vrijwilligheid.

Van bedrijven wordt verwacht ze handelen op basis van Human Rights Due Diligence en dit implementeren in haar bedrijfsvoering. Due diligence richt zich op de risico’s die het bedrijf zelf voor mensenrechten in het leven roept. Doet een negatieve impact zich voor, dan moet het bedrijf helpen in herstel of voorzien in verhaal. Het is van belang dat een bedrijf continu monitort wat de gevolgen zijn van haar handelen en actie onderneemt indien dit nodig is. Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om mensenrechtenschendingen te voorkomen en moeten vermijden dat ze door hun eigen activiteiten negatieve gevolgen voor mensenrechten hebben. Bedrijven moeten er zelf naar streven mensenrechtenschendingen te voorkomen.

Wilt u als bedrijf zelf lid worden van een IMVO SER Convenant? Heeft u hulp nodig bij de onderhandelingen van een Convenant? Wilt u zelf Human Rights Due Diligence toepassen in uw bedrijfsvoering? Of wilt u een klacht indienen tegen een bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deel nieuwsbericht via social media: