Uitspraak van 27-7-2021 ECLI:NL:GHARL:2021:7206

Transportbedrijven konden Nederlandse arbeidsvoorwaarden omzeilen door ze in dienst te nemen bij een zusterbedrijf in een land met lagere lonen maar dit kan dus niet meer.

In deze zaak ging het om een aantal Hongaarse truckers die vooral werkzaamheden in Nederland uitvoerden maar een veel lager Hongaars loon kregen.  Het gaat om de vraag welk recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. Vakbond FNV spande een rechtszaak aan en verzocht de rechter om Nederlandse arbeidsvoorwaarden van toepassing te verklaren in plaats van de Hongaarse arbeidsvoorwaarden. Daarnaast was de CAO Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard. Dat betekend dat de CAO voor iedereen werkzaam in de beroepsgoederenvervoer geldend is.

De rechter ging als volgt te werk:

Om vast te stellen in of vanuit welk land de werknemer het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult, dient de rechter “met name” te onderzoeken in welk land zich de plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, alsmede de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden; verder moet de rechter nagaan in welke plaatsen het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht, in welke plaatsen de goederen worden gelost en naar welke plaats de werknemer na zijn opdrachten terugkeert (arrest Koelzsch

In deze zaak werd als volgt getoetst:

Van waaruit worden de transportopdrachten verricht?

De chauffeurs verrichtten gedurende hun dienstverband met de werkgever voornamelijk transportopdrachten in (Noord-)West Europa. In verreweg de meeste gevallen begon en eindigde hun serie vervoersopdrachten in Nederland.

Van waaruit worden de opdrachten verstrekt en het werk georganiseerd?

De planning van de transporten vond feitelijk vanuit Nederland plaats.

Waar bevonden zich de arbeidsinstrumenten?

De vrachtwagens waarmee de chauffeurs hun transportopdrachten verrichtten, werden aan hen in Nederland ter beschikking gesteld; daar was in de relevante periode de wisselplaats en werden de vrachtwagens gereed gemaakt voor de volgende rit.

Waar werd het vervoer hoofdzakelijk verricht?

De chauffeurs verrichtten in de relevante periode hoofdzakelijk transportopdrachten in Noord-West Europa

Waar werden de goederen gelost?

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de vervoerde goederen op diverse plaatsen in (Noord-West) Europa werden gelost, meestal buiten Nederland en blijkens de overgelegde gegevens nooit in Hongarije.

Het oordeel

Het hof oordeelt dat een aantal van de hiervoor besproken gezichtspunten, waar het de organisatie van de transportopdrachten betreft, duidelijk naar Nederland wijzen als het gewone werkland. Een aantal andere zijn wat minder uitgesproken, maar er zijn geen relevante gezichtspunten die wijzen op een specifiek ander land – en dus ook niet op Hongarije – als het gewone werkland. Ook de andere aspecten die partijen nog hebben aangedragen wijzen meer op Nederland als het gewone werkland:-

Het hof komt tot het oordeel dat Nederlands recht van toepassing is met de bijkomende arbeidsvoorwaarden.

Wilt u ook uw Nederlandse arbeidsvoorwaarden geldend maken? Neem dan vrijblijvend contact op.

Deel nieuwsbericht via social media: