020 520 51 00

WSNP

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP):

Particulieren met problematische schulden kunnen, nadat zij tevergeefs een oplossing hebben gezocht via schuldhulpverlening, een beroep doen op de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP). Deze regeling is er op gericht dat de schuldenaar gedurende een periode van (in beginsel) drie jaar zoveel mogelijk geld verdient voor zijn schuldeisers, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot verkrijging van een schone lei. De schuldsaneringsregeling wordt door de rechtbank toegepast indien de schuldenaar aannemelijk heeft gemaakt dat hij te goeder trouw is geweest bij het doen ontstaan van de schulden.

De schuldenaar dient zich te houden aan een aantal stringente regels onder toezicht van een door de rechtbank benoemde bewindvoerder. Deze ziet er op toe dat de schuldenaar zich gedurende de looptijd van de regeling houdt aan zijn verplichtingen. Met name dient de schuldenaar een zo hoog mogelijke aflossingscapaciteit te realiseren, heeft hij een stipte informatieplicht en mogen er geen nieuwe schulden ontstaan. Wordt de schuldsaneringsregeling succesvol doorlopen, dan zal de rechtbank overgaan tot verlening van een schone lei en betekent dat, indien geen nieuwe schulden worden gemaakt, een schuldenvrije toekomst. Niet-naleving van de verplichting(en) kan leiden tot beëindiging van de schuldsaneringsregeling zonder schone lei. De schuldsaneringsregeling is een reële (doch niet eenvoudige) mogelijkheid voor particulieren om verlost te worden van een problematische schuldenlast. Indien de schuldenaar er in slaagt om tijdens zijn schuldsaneringsregeling een crediteurenakkoord aan te bieden, kan hij de looptijd van de regeling verkorten.

Jaarlijks worden meer dan 10.000 Nederlanders toegelaten tot de WSNP (CBS: ca. 13.800 in 2012). Meer informatie over de wettelijke schuldsaneringsregeling vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.wsnp.rvr.org.

Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in Faillisementsrecht:

Contactgegevens

Spuistraat 10 Advocaten

Bezoekadres:
Spuistraat 10
1012 TS Amsterdam

Postadres:
Postbus 11232
1001 GE Amsterdam

T: 020 520 51 00
F: 020 665 86 99
e-mail: info@spuistraat10.nl

KvK: 41199764